Page 2 - Best Çelik Kapı 2018 Katalog
P. 2

Kurumsal                        ABOUT US
    BEST ÇELİK KAPI olarak; dünyaya, ülkemize, iş ortaklarımıza,  As BEST ÇELİK KAPI, we have adopted to fulill our responsibili-
    müşterilerimize ve çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımızı evren- ties to the world, our business partners, customers and employ-
    sel ilkeler doğrultusunda yerine getirmeyi benimsedik. Bu vizyon  ees in accordance with the universal principles. In the consider-
    ışığında;                       ation of such vision;
    Çalışkan, dinamik ve ilericiyiz; Tüm iş süreçlerimizde di- We are hardworking, dynamic and progressive
    namizme, yeniliklere ve yaratıcılığa önem veriyoruz. Araştır- We attach importance to dynamism, innovation and creativity
    ma-geliştirmeye gerekli yatırımı yapıp, büyümeyi ve gelişmeyi ön  in all our business processes. We make necessary investments
    planda tutuyoruz. Geleceğe giden yolda, geçmişten güç ve ders  for research and development and we prioritize growth and de-
    almanın bilinciyle, ulusal ve manevi değerlere bağlı olmaya önem  velopment. We attach importance to the national and spiritual
    veriyoruz. Başarının anahtarının, verimli, disiplinli ve planlı çalış- values on the way to the future, with the consciousness of taking
    mak olduğuna inanıyoruz.                lessons and strength from the past. We believe that the key to
    İnsan kaynağı, en önemli sermayemiz; Hedelerimize ul- success is an eficient, disciplined and planned working.
    aşmamızın, ürün ve hizmet kalitemizin en büyük teminatının Human resource, our most important capital
    çalışanlarımız olduğunun farkındayız. Bu nedenle, en iyi insan We are aware that our employees are our assurance to achieve
    gücünü istihdam etmek birincil hedeimiz. Huzurlu bir çalışma our goals and the quality of our products and services. There-
    ortamı olşturmanın, takım ruhunun, ortak sinerjinin ve iletişimin fore, our primary goal is to employ the best manpower. We be-
    gücüne inanıyoruz. Çalışanlarımıza değer katmak için mesle- lieve in the power of creating a peaceful working environment,
    ki eğitim ve gelişime olanak tanıyor, başarıyı ödüllendiriyoruz. team spirit, mutual synergy and communication. We provide
    Katılımcı, adil ve demokratik bir yönetime; kurumsallaşmanın professional training and development to add value to our em-
    gerekliliğini kavramış, öğrenen ve eleştiriye açık bir organizasyo- ployees and we award success. We have a participatory, equi-
    na sahibiz.                      table and democratic management system and an organization
    Müşterilerimizin her günü daha güvenli geçsin diye   that understands the necessity of institutionalization and open to
    çalışıyoruz; Faaliyet alanımızın merkezinde müşterilerimiz var. learn and criticism.
    Tüm ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin hayatını kolaylaştır- We try to make our customers live safer every day.
    mak,güvenli kılmak, uzun vadeli bir ilişki oluşturmak temelinde Our customers are at the core of our operation. We create our
    şekillendiriyoruz. Kaliteli ürün ve hizmetlerimizle müşterimize products and services in the basis of making our customers’
    değer katarken, ilişkilerimizi de güvenilirlik ve çözüm ortaklığı lives easier and securer and creating a long term relationship.
    üzerine kuruyoruz. Değişen gereksinimleri önceden görüp, ino- While adding value to our customers by our quality products
    vatif bir yaklaşımla hızla çözüm üretmeye çalışıyoruz. and services, we build our relationship on reliability and solution
    Toplum için hayal ediyor, hayallere hayat vermek için partnerships. We anticipate the changing requirements and we
    çalışıyoruz Ülkemizin ekonomisine değer katmak, öncelikler- immediately try to ind a solution with an innovative approach.
    imiz arasında yer alıyor. Toplum için hayal ediyor, gelecek için We imagine for the community and we work to bring the
    gerçekleştiriyoruz. Topluma karşı sorumluluk duygusu taşıyoruz  dreams to life
    ve tüm paydaşlarımıza maddi ve manevi değer katmak için To add value to the economy of our country is among our prior-
    çalışıyoruz. İnsana değer veriyor, paylaşımcılığı destekliyor; ben- ities. We imagine for the community and we bring the dreams to
    cillik ve açgözlülüğü reddediyoruz.          life for the future. We have a sense of responsibility for the soci-
    “Daha iyi Güvenlik, Daha iyi Yaşam.”          ety and we are trying to add tangible and intangible values to all
                                our shareholders. We value human, we support sharing; and we
                                reject selishness and greed.
                                “ Better Safety; Better Living.”

                                                  ةسسؤما

           .ةيماعلا ئدا بملل اقفو انيفظومو انئامع ،نييراجتلا انئاكرش ،اندلب ،انماع هاجت انتايلوؤسمب ءافولاب ؛ةيذاوفلا باوبأل تسيب ةكرش يف انممتها
                                               ؛ةيؤرلا هذه ءوض يفو

           روطتلاو ومنلاب ظفتحن نحن .ةيراجتلا انتايلمع عيمج يف عادبإاو راكتبااو ةيكيمانيدلا ىلع ةيمهأ قلعنو .مدقتو ةيكيمانيدو دجب لمعن نحن
           لاص تا ىلع نوكن نأو ،ي ضاما نم سوردلاو ةوقلا ذخأب نييعاو نوكن نأب متهن امك .رامثتسإل يرورضلا ريوطتلاو ثحلاب موقن امك ،ةيلوأ ةطخك
               .  طيطختو طابضناو ،ةءافكب لمعلا و ه حاجنلا حاتفم نأب نمؤن نحن .لبقتسما قيرط يف انتريسم لاخ ةينطولاو ةيونعما ميقلاب

           ىلإ لصن امدنع انتامدخو انتاجتنم ةدوجل تانامض ربكأ مه انيفظوم نأ كردن نحنف ؛ةيرشبلا دراوما يه انل ةبسنلاب ةيمهأ رثكأا لاما سأر
           .كرتشما لصاوتلاو رزآتلاو قيرفلا حو  رو ةنمآ لمع ةئيب قلخب نمؤن نحن .ي سيئرلا انفده وه لضفأا ةلماعلا ىوقلا فيظوت نإف ،كلذلو .انفادهأ
           ة هازنلاو ةكراشما وه انتكرش يف مئاقلا مكحلا .حاجنلا اذه ئفاكن انرودب نحنو ،ميقلا ةفاضإ ينما ريوطتلاو بيردتلاب انيفظوم حمسي
                           .  ةيسسؤما ةرورضلل دقنلاو ملعتلاو ميهافما ىلع ةحوتفم ةم  و ظنم انيدلف ؛ةيطارقميدلاو
                          ً
           ساسأ ىلع انتامدخو انتاجتنم عيمج ليكشتب موقن .انامأ رثكأ انؤامع حبصيل موي لك لمعن اننأ ثيح ؛انلمع رقم يف نيدجاوتما ان   رداوك انيدل
                                  ً  ً
           انتاجتن م لاخ نم انئامعل ةميق فيضن اننأ نيح يف .دمأا ةليوط ةقاع قلخ نع اضف ،انامأ رثكأ اهلعجي امم ،ةلوهس رثكأ انئامع ةايح لعج
           لاخ نم ةعرسب لولحلا جتننو ةريغتما تابلطتما عقوت لواحن نحن .لحلا يف ةكارشلاو ةيقوثوما ىلع انتاقاع ينبن اننإف ،ةدوجلا ةيلاع انتام دخو

                                                 .  ركتبم جهن
           لجأ نم ملحن نحن .ا نتايولوأ نيب نم ربتعي اندلب داصتقا ىلإ ةميق ةفاضإ نأ امك ،ماحأل ةصرف حنمن نأ لواحن و ،عمتجما لجأ نم ملحن نحن
           باحصأ عيمج ىلإ ةيحورو ةيدام ةميق ةفاضإ ىلع لمعن نحنو عمتجما هاجت ةيلوؤسماب روعش انيدل .لبقتسما يف هذيفنتب موقنل ،عمتجما

                            .  عشجلاو ةينانأا ضفرن امك .ةكراشما معدنو ،ةيناسنإا ردقن نحن .انيدل ةحلصما
                                            ."  لضفأ ةايح ،لضفأ نمأ "
   1   2   3   4   5   6   7